Fasan
 
Lappedykker
Marabou Stork
   
      1   2

Copyright Yesterdaysfoto.dk