Krudttårnet i Frederikshavn 


 Copyright © Yesterdaysfoto.dk