Nymindegab Redningsstation

 

 

Copyright © Yesterdaysfoto.dk